Kozabirlik Genel Kurulumuz 2 Mart 2020 Pazartesi saat 11.00'de.

GENEL KURUL İLANI
S.S. 50 NUMARALI BİLECİK KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 2018-2019 iş yılı Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.00’ de Genel Kurula katılma hakkı bulunan ortaklarımızın iştiraki ile Atatürk Bulvarı No : 47/b Bilecik adresinde, Kooperatifimiz bürosunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Kooperatif Anasözleşmesinin 28. Maddesi gereğince 11 Mart 2020 Çarşamba günü aynı yer ve saatte nisap aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurula katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündem de yazılı konuları görüşüp, karara bağlamak üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU


S.S. 50 NUMARALI BİLECİK KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2018-2019 İŞYILI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 08 Ekim 2013 tarih, 2013/7 Sayılı genelgesi uyarınca daha önce denetlenmemiş olan dönemlere ait T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan inceleme raporları ile Kooperatif Yönetim Kurulu çalışma raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek, müzakeresi ve oya sunulması bu kapsamda;
a) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi) 2018 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi sonucunda, Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyon tarafından hazırlanan 2018 iş yılı inceleme raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi) 2019 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi sonucunda, Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyon tarafından hazırlanan 2019 iş yılı inceleme raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
05- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca;
a) Bakanlığın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora istinaden 2018 İş yılı (01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) Bakanlığın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca ,İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora istinaden 2019 İş yılı (01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2020 ve 2021 işyılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2020 ve 2021 iş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi.
09- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliğin genel kurul tarihine kadar yürürlüğe konulması halinde 01.01.2020-31.12.2020 dönemi ve 01.01.2021-31.12.2021 dönemi denetçilerinin belirlenmesi.
10- Kooperatifin 2020 işyılı ve 2021 işyılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
11-Kooperatifimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Tarım Ürünleri Zirai ilaçlar Otopark Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki % 1 lik hissemizin tamamını S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine devir edilmesi ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
12- Kooperatifimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketindeki % 1 lik hissemizin tamamını S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine devir edilmesi ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
13- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
14- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
15-Birlik Temsilciliğine 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi.
16- Dilek ve temenniler.
17- Kapanış