Kozabirlik Genel Kurulumuz 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da.

    

S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) 2017 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Birlik Anasözleşmesinin 24’ünci maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Fevzi Çakmak Caddesi Beyta İşhanı No:43/401 Kat:4 OSMANGAZİ/BURSA adresindeki Birliğimiz merkezinde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince 06 Temmuz 2018 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                        Genel Kurulda görüşülecek olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilânço ve Gelir Gider Hesapları ile gelecek yılın Kadro, Bütçe ve Çalışma Programı incelemelerinize sunulmak üzere Kooperatifimizde ilan edilmiştir.

                        Birliğimiz 2017 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kooperatifinizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

                                                                       KOZABİRLİK YÖNETİM KURULU

                                                                                                   

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)

2017 İŞYILI OLAĞAN   GENEL   KURUL   TOPLANTI   GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.

02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.

03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.

04-T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 08 Ekim 2013 tarih, 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca denetlenmemiş olan dönemlere ait T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan bağımsız denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi ve oya sunulması bu kapsamında;

a) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.04.2013-31.03.2014 dönemi) 2013/2014 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2013/2014 işyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,

b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.04.2014-31.12.2014 dönemi) 2014 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2014 işyılı Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,

c) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2015-31.12.2015 dönemi) 2015 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2015 işyılı Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,

d) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.01.2016-31.12.2016 dönemi) 2016 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2016 işyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,

           e) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.01.2017-31.12.2017 dönemi) 2017 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2017 işyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,

05- T.C Gümrük ve Ticaret bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih ,2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca;

a) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan   Denetim Raporuna istinaden 2013/2014 iş yılı (01.04.2013-31.03.2014 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

b) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2014 iş yılı (01.04.2014-31.12.2014 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

c) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2015 iş yılı (01.01.2015-31.12.2015 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

d) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2016 iş yılı (01.01.2016-31.12.2016 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

e) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2017 iş yılı (01.01.2017-31.12.2017 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

06- Birlik, Kooperatifler ve bağlı işyerlerine ait 2018 iş yılı personel kadroları ve bütçe tahsisatlarının görüşülerek karara bağlanması.

07-2018 iş yılı çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

08-2018 iş yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin ve dut fidanlarının maliyetin altında satılması veya üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

09- Birlik Anasözleşmesinin 46. maddesinin (u) bendi gereği; Genel Müdür Vekiline verilen aylık ücret ile diğer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesinin görüşülmesi.

10-Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması.

11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin işlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, Genç Çiftçi Destek Programından hibe almaya hak kazanan üreticilerimizden ipekböceği yetiştiriciliği   tesisi yapım   bedellerinin tahsilinden kalan bakiyeler ile ilgili Birliğimiz Yönetim Kurulunun 09.04.2018 tarih 2018-05 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların görüşülerek karara bağlanması.

13- 3/10 hissesi Birliğimize ait olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmet Paşa Mahallesi, H22D07A1C pafta, 5263 ada, 19 nolu parselde kayıtlı 1.877,06 m2, altı katlı betonarme binanın Zemin kattında bulunan 2024/10750 arsa paylı 1 nolu bağımsız dükkânın Birliğimize ait olan 3/10 hissesinin satışı ve Zemin+1+2+3+4+Teras katta bulunan 8726/10750 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölümdeki otoparkta bulunan Şentürk Hafriyat ve Sanayi Yatırımları Ticaret Limited Şirketi’ne ait 7/10 oranındaki hisselerin alım satımı konusunda Şentürk Hafriyat ve Sanayi Yatırımları Ticaret Limited Şirketi ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol ve Birliğimiz Yönetim Kurulunun 12.09.2017 tarih 2017/17-01 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların görüşülerek karara bağlanması.

14-T.C. Maliye Bakanlığı tarafından Birliğimizin kullanımına verilen Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Dağakça Mahallesi Kapukaya Mevkiinde 102/19 ada, H21c19c4 pafta, 2 nolu parselde kayıtlı 24.730,95 m2 alan ile Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Dağakça Mahallesi Kapukaya Mevkii 102/1309 ada, H21c19c1/14 pafta, 1 nolu parselde kayıtlı 6.335,46 m2 arsaların bulunduğu alanda Birliğimizce 10 kullanıcılı toplu besleme evi, eğitimci odası, inficar evi, kazan dairesi ve depo inşaatı yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması,

15- Bilecik İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Devedağı mevkiinde bulunan hissedarı olduğumuz 30L2A pafta 732 ada, 23 parsel numaralı, 259/395,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesinden Birliğimiz payına düşen 132,97 m2 hissenin satın alınması ile ilgili Birliğimiz Yönetim Kurulunun 16.11.2017 tarih 2017-23/01 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların, görüşülerek karara bağlanması,

16- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Finansal Tabloların objektif kriterler çerçevesinde incelenmesi için Bağımsız Denetçi belirlenmesi,

17-Birliğimizce Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi fon ve çeşitli teşvik uygulamalarından yaralanılabilmesi için Birliğimizce proje hazırlanarak başvuru yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

18- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliğin genel kurul tarihine kadar yürürlüğe konulması halinde 01.01.2018-31.12.2018 dönemi denetçilerinin belirlenmesi,

19- Dilek ve temenniler.

20- Kapanış.