Kozabirlik Genel Kurulumuz 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10.00'da.

     S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) 2016 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Birlik Anasözleşmesinin 24’ünci maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10.00’da Fevzi Çakmak Caddesi Beyta İşhanı No:43/401 Kat:4 OSMANGAZİ/BURSA adresindeki Birliğimiz merkezinde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurulda görüşülecek olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilânço ve Gelir Gider Hesapları ile gelecek yılın Kadro, Bütçe ve Çalışma Programı incelemelerinize sunulmak üzere Kooperatifimizde ilan edilmiştir.
Birliğimiz 2016 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kooperatifinizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

KOZABİRLİK YÖNETİM KURULU

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)
2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
01- Açılış ve yoklama.

02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.

03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.

04- Yönetim Kurulu çalışma raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,incelenerek müzakeresi ve oya sunulması bu kapsamda

a) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 08 Ekim 2013 tarih 2013/7 Sayılı genelgesi uyarınca, TTK 397. Maddesi gereği henüz denetlenmemiş olan 01.04.2013-31.03.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının yeniden geriye bırakılması,
b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 08 Ekim 2013 tarih 2013/7 Sayılı genelgesi uyarınca, TTK 397. Maddesi gereği henüz denetlenmemiş olan 01.04.2014-31.12.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının geriye bırakılması
c) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 08 Ekim 2013 tarih 2013/7 Sayılı genelgesi uyarınca, TTK 397. Maddesi gereği henüz denetlenmemiş olan 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının geriye bırakılması
d) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 08 Ekim 2013 tarih 2013/7 Sayılı genelgesi uyarınca, TTK 397. Maddesi gereği henüz denetlenmemiş olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının geriye bırakılması

05-T.C Gümrük ve Ticaret bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 08 Ekim 2013 tarih,2013/7 Sayılı genelgesi uyarınca;

a)Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK Kanununun 397. Maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş olan 01.04.2013-31.03.2014 dönemine ilişkin ibrasının geriye bırakılması
b)Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK Kanununun 397. Maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş olan 01.04.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin ibrasının geriye bırakılması,
c)Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK Kanununun 397. Maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş olan 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin ibrasının geriye bırakılması,
d)Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK Kanununun 397. Maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin ibrasının geriye bırakılması,

06- Birlik,Kooperatifler ve bağlı işyerlerine ait 2017 iş yılı personel kadrolarının ve bütçe tahsisatlarının görüşülerek karara bağlanması.

07-2017 iş yılı çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

08-2017 iş yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin maliyetin altında satılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

09- Birlik Anasözleşmesinin 46.maddesinin u bendi gereği; Genel Müdür Vekiline verilen aylık ücret ile diğer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel kurula bilgi verilmesinin görüşülmesi.

10-Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması.

11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin işlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12-TC.Orhaneli Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2014/567 Esas numaralı Tazminat davası sonucunda yapılan ödeme ile ilgili Birliğimiz Yönetim Kurulunun 15.07.2016 tarih 2016-14 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların görüşülerek karara bağlanması.

13-Birliğimize ait Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Reşadiye Köyü Mevkiinde bulunan 987 ada, 1 parselde kayıtlı 5.512,20 m2 arsamızın bulunduğu alanda Birliğimizce veya kat karşılığı inşaat yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu gayrimenkullerimizin satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması.

14-Birliğimize ait Bilecik ili, İsmet Paşa Mahallesi, Devedağı Mevkiinde bulunan aşağıda ada, pafta ve parsel numaraları ile m2’leri belirtilen gayrimenkullerimizin satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu arsaların bulunduğu alanda Birliğimizce veya kat karşılığı inşaat yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması.

- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 730 ada, 6 nolu parsel, 239 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 4 nolu parsel, 447 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 5 nolu parsel, 438 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 6 nolu parsel, 530 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 7 nolu parsel, 488 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 8 nolu parsel, 457 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 9 nolu parsel, 465 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 731 ada, 10 nolu parsel, 473 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 732 ada, 23 nolu parsel, 395 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 732 ada, 24 nolu parsel, 361 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 732 ada, 25 nolu parsel, 284 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 732 ada, 26 nolu parsel, 406 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 734 ada, 04 nolu parsel, 306 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 734 ada, 05 nolu parsel, 309 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 734 ada, 06 nolu parsel, 316 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 734 ada, 07 nolu parsel, 321 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 734 ada, 08 nolu parsel, 359 m2
- Bilecik ili, İsmetpaşa Mahallesi, Devedağı mevkii, 30L2A pafta, 734 ada, 09 nolu parsel, 516 m2

15-Birliğimize ait Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Başköy mahallesinde bulunan H21C01B4C pafta 6916 ada 8 nolu parselde kayıtlı 4.036,44 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi veya gayrimenkulümüzün yap-işlet- devret şeklinde inşaat yaptırılabilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması

16- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliğin genel kurul tarihine kadar yürürlüğe konulması halinde 01.04.2013-31.03.2014 dönemi, 01.04.2014-31.12.2014 dönemi, 01.01.2015-31.12.2015 dönemi, 01.01.2016-31.12.2016 dönemi ve 01.01.2017-31.12.2017 dönemleri denetçilerinin belirlenmesi, 

17-12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Anasözleşme değişiklikleri ile ilgili intibak işlemlerinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması.

18-Birliğimizce Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma gibi fon ve çeşitli teşvik uygulamalarından yaralanılabilmesi için Birliğimizce proje hazırlanarak başvuru yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

19- Dilek ve temenniler.

20- Kapanış.