Kozabirlik Genel Kurulumuz 27.08.2020 Perşembe günü saat 11.00'da.

  

Toplantı Tarihi: 24.07.2020

Toplantı No   : 2020–11

                                                                       GÜNDEM MADDELERİ

Gündem Madde No–2020–11/01: Personel Müdürlüğünün 24.07.2020 tarih, 798 nolu, Birliğimizin 2019 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi, tarih ve yerinin belirlenmesi ile ilgili önergesi hk.

Birliğimiz Yönetim Kurulu, 24.07.2020 Cuma günü saat 10.00’da Birliğimiz Merkezinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Durmuş Yılmaz, İsmail Hakkı Karasan, Hasan Uçar ile Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Akbaba’nın iştirakleri ile toplanarak 2020-11 sayılı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır.

KARARLAR

Karar Madde No–2020–11/01: Personel Müdürlüğünün 24.07.2020 tarih, 798 nolu, Birliğimizin 2019 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi, tarih ve yerinin belirlenmesi ile ilgili önergesi okundu. Gereği görüşüldü; Birliğimizin 2019 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.08.2020 Perşembe günü saat 11.00’da bağlı Kooperatiflerimizin genel kurullarında seçilmiş olan Birlik Temsilcilerinin iştiraki ile Ahmetpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi No:2 Kat:4 OSMANGAZİ/BURSA adresindeki Kozabirlik Katlı Otoparkında, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince, 04.09.2020 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)

2019 İŞYILI OLAĞAN   GENEL   KURUL   TOPLANTI   GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.

02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.

03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.

04- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.01.2019-31.12.2019 dönemi) 2019 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2019 işyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve kabulü ve tasdiki için oya sunulması,

05- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2019 iş yılı (01.01.2019-31.12.2019 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

06- Birlik, Kooperatifler ve bağlı işyerlerine ait 2020 iş yılı personel kadroları ve bütçe tahsisatlarının görüşülerek karara bağlanması.

07-2020 iş yılı çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

08-2020 iş yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin ve dut fidanlarının maliyetin altında satılması veya üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

09- Birlik Ana sözleşmesinin 46. maddesinin (u) bendi gereği; Genel Müdür Vekiline verilen aylık ücret ile diğer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesinin görüşülmesi.

10-Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması.

11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin işlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Finansal Tabloların objektif kriterler çerçevesinde incelenmesi için Bağımsız Denetçi belirlenmesi,

13- Birliğimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Tarım Ürünleri Zirai ilaçlar Otopark Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki Birliğimize bağlı tüm kooperatiflerimizin % 1’lik hisselerinin tamamının Birliğimizce devir alınması ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması

14-- Birliğimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketindeki Birliğimize bağlı tüm kooperatiflerimizin %1’lik hisselerinin tamamının Birliğimizce devir alınması ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması

15- Birliğimize ait Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne köyünde bulunan aşağıda ada, pafta ve parsel numaraları ile m2’leri belirtilen gayrimenkullerimizin satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması.

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 1 nolu parsel, 210,01 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 2 nolu parsel, 210,40 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 3 nolu parsel, 210,27 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 4 nolu parsel, 210,27 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 5 nolu parsel, 210,27 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 6 nolu parsel, 210,27 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 7 nolu parsel, 210,27 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 8 nolu parsel, 210,39 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 1 nolu parsel, 245,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 2 nolu parsel, 252,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 3 nolu parsel, 251,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 4 nolu parsel, 250,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 5 nolu parsel, 254,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 6 nolu parsel, 253,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 7 nolu parsel, 253,00 m2

- Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 8 nolu parsel, 242,00 m2

16-Birliğimize ait Antalya ili, Alanya İlçesi, Demirtaş köyünde bulunan P28A-09B-3D pafta 742 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1.954,75 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması

17- Birliğimize ait Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, H.21.C.01.B4C pafta, 6916 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 4.036,44 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

18- Birliğimize ait Bursa ili, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Köyü, Ayazma Altı Mevkii, H.21.C.02.A pafta, 93 nolu parselde kayıtlı 2.350 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

 

19-Birliğimizce Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi fon ve çeşitli teşvik uygulamalarından yararlanılabilmesi için Birliğimizce proje hazırlanarak başvuru yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması

20- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliğin genel kurul tarihine kadar yürürlüğe konulması halinde 01.01.2020-31.12.2020 dönemi denetçilerinin belirlenmesi,

21-Tasnif Kurulunun seçilmesi

22-Birlik Yönetim Kuruluna 6 Asil, 6 Yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

23- Dilek ve temenniler.

24- Kapanış.