Print this page

Kozabirlik Genel Kurulumuz 28.07.2021 Çarşamba günü saat 12.30'da.

  

S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) 2020 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Birlik Anasözleşmesinin 24’ünci maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 12.30’da Ahmet paşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi No:2 Kat:4 OSMANGAZİ/BURSA adresindeki Kozabirlik Katlı Otoparkında yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince 05 Ağustos 2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                        Genel Kurulda görüşülecek olan , 2018/1 sayılı Genelge uyarıca hazırlanan 2020 İşyılı Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile , Bilânço ve Gelir Gider Hesapları ile gelecek yılın Kadro, Bütçe ve Çalışma Programı incelemelerinize sunulmak üzere Kooperatifimizde ilan edilmiştir.

                        Birliğimiz 2020 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kooperatifimizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

                                                                                          KOZABİRLİK YÖNETİM KURULU                                

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)

2020 İŞYILI OLAĞAN   GENEL   KURUL   TOPLANTI   GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.

02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.

03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.

04- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.01.2020-31.12.2020 dönemi) 2020 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2020 İşyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve kabulü ve tasdiki için oya sunulması,

05- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2020 iş yılı (01.01.2020-31.12.2020 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

06- Birlik, Kooperatifler ve bağlı işyerlerine ait 2021 iş yılı personel kadroları ve bütçe tahsisatlarının görüşülerek karara bağlanması.

07-2021 iş yılı çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

08-2021 iş yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin ve dut fidanlarının maliyetin altında satılması veya üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

09- Birlik Ana sözleşmesinin 46. maddesinin (u) bendi gereği; Genel Müdür Vekiline verilen aylık ücret ile diğer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesinin görüşülmesi.

10-Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması.

11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin işlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Finansal Tabloların objektif kriterler çerçevesinde incelenmesi için Bağımsız Denetçi belirlenmesi,

13-Birlik Anasözleşmesi 34. maddesi gereğince Birliğimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi‘nin tasfiye edilerek infisahına karar verme konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

14 Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılık, ipekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Uygulama Esasları Tebliği (2020/36) kapsamında Birliğimizce yapılan proje T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilerek, Birliğimizce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden, kiralanan Bolu ili, Göynük İlçesi, Himmetoğlu Köyünde 178 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 80.000 m2 arazi üzerine proje kapsamında Birliğimizce 10 kullanıcılı ipekböceği besleme evi, 1 adet eğitimci odası ve 1 adet inficar odası ve 10 kullanıcılı kapama dut bahçesi yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması,

15-Birliğimizce Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi fon ve çeşitli teşvik uygulamalarından yararlanılabilmesi için Birliğimizce proje hazırlanarak başvuru yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması

16- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliğin genel kurul tarihine kadar yürürlüğe konulması halinde 01.01.2021-31.12.2021 dönemi denetçilerinin belirlenmesi,

17- Dilek ve temenniler.

18- Kapanış.